తల్లికి సరైన నిర్వచనం

Spread the love

ఒకామె వీసా అప్లికేషన్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి అధికారి అప్లికేషన్ ఫారం పూర్తి చేస్తూ “మీరేం పని చేస్తూ ఉంటారు” అని అడిగాడు .”తల్లిని” అన్నది
అధికారి కొంచెం అయోమయంగా, “ఇక్కడ ‘తల్లి’ అన్న ఆప్షన్ లేదు మేడమ్. మీ వృత్తి ఏమిటి?” అని అడిగాడు.

“పిల్లల అభివృద్ది అనే అంశo పై నేను రీసెర్చ్ స్కాలర్ని” అని సమాధానం ఇచ్చింది గృహిణి.
అధికారి మరింత అయోమయంతో “మీరు ఈ రీసెర్చ్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు?” అని ప్రశ్నించారు.
“మా ఇంట్లో” అన్నది తల్లి. అధికారి మరింత అయోమయంతో చూసారు .

“ఈ రీసెర్చ్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను. రోజుకి పద్నాలుగు గంటలు పని చేసినా పూర్తి అవ్వదు. దీనికి నాకు మార్గ దర్శకులు నా భర్త. సీనియర్ రీసెర్చ్ గైడ్, స్కాలర్స్ మా అమ్మ. ..! మా తాతమ్మ, అమ్మమ్మ, నానమ్మ. వీళ్ళందరూ నా యూనివర్సిటీ డైరెక్టర్లు. మా అత్తగారు అప్పుడప్పుడు నా పేపర్స్ దిద్దుతూ ఉంటుంది.

ఇప్పటికే నాకు రెండు డిగ్రీలు వచ్చాయి. ఒక అబ్బాయి, ఒక అమ్మాయి” అంటూ ముగించింది.
అధికారి ఆమెతో పాటూ గుమ్మం వరకు వచ్చి, కరచాలనం చేసి సాగనంపుతూ “తల్లికి ఇంతకన్నా గొప్ప నిర్వచనం నా జీవితంలో నేనెప్పుడూ వినలేదు మేడమ్. థాంక్స్” అన్నాడు
మాతృదేవోభవ…

Leave a Reply