కాంగ్రెస్‌కు జెల్ల కొట్టిన ప్రశాంత్‌కిశోర్!

– పార్టీలో చేరకుండానే జెండా ‘పీకే’శారు – ఆయన ఆ పార్టీకి సలహాలు మాత్రం ఇస్తారట – వెర్రిపుష్పమయిన మీడియా – నిజమయిన ‘సూర్య’ విశ్లేషణ (మార్తి సుబ్రహ్మణ్యం) అనుకున్నదే అయింది. యాపారమా? రాజకీయమా అన్న త్రాసులో కూర్చున్న ప్రశాంత్ కిశోర్ అనే బీహార్ రాజకీయ ఎన్నికల బేహారీ.. చివరాఖరకు యాపారాన్నే ఎంచేసుకున్నాడు. తననే నమ్ముకున్న కాంగ్రెస్‌కు జెల్ల కొట్టాడు. కాంగ్రెస్‌లో చేరాలా? వద్దా? అన్న మీమాంస కాలంలో అనేక రాజకీయ పార్టీ కంపెనీల వద్ద తన…

Read More