పిల్లలకు లోక జ్ఞానం కూడా నేర్పండి

ఇంటర్ లో 99% మార్కులు తెచ్చుకుని, ఐ.ఐ.టి ఢిల్లీలో సీట్ కొట్టి…..ఆ జిల్లాలోనే తెలివైన కుర్రోడిగా పేరు తెచ్చుకున్న సుందరం కొడుకు, ఎక్కడికన్నా తీసుకెళ్లమని వాళ్ళ నాన్నతో ఒకటే గోల.
కొడుకు బాధ పడలేక ఎక్కడకి తీసుకెళ్ళాలో చెప్పమన్నాడు సుందరం. చలికాలం రాత్రి లంబసింగిలో టెంట్ వేసుకుని ఉంటే బాగుంటుంది అన్నాడా అబ్బాయి. టెంట్ ఒకటి కొని, శనివారం ఉదయం బయలుదేరి సాయంత్రం లంబసింగి చేరుకుని,
మంచి ప్లేస్ ఒకటి పట్టుకుని, టెంటు వేసుకుని పడుకున్నారు తండ్రి కొడుకులు.

మధ్య రాత్రి లేపి
కొడుకుని పైకి చూడమన్నాడు సుందరం. చూశాడు కొడుకు……
“ఏమి కనపడుతుందిరా?” అడిగాడు సుందరం. “నక్షత్రాలు!” అన్నాడు కొడుకు.
“నీకేం అర్ధం అయింది” అనడిగాడు సుందరం.
.
“జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చూస్తే శుక్రుడు మకరరాశిలోకి వెళ్తున్నాడు,
జీవ శాస్త్రం ప్రకారం చూస్తే జీవం ఉన్న ఏకైక గ్రహం మీద మనమున్నాం,
అంతరిక్ష శాస్త్రం ప్రకారం చూస్తే ఈ విశ్వము అనంతమైనది,
భౌతిక శాస్త్రం ప్రకారం చూస్తే సూర్యుడు తన గురుత్వాకర్షణ శక్తితో భూమిని, దాని మీద ఉన్న మనల్ని తిప్పుకుంటున్నాడు,
రసాయన శాస్త్రం ప్రకారం చూస్తే, ఈ విశ్వములో ఉదజని 99 శాతం ఉంది” అన్నాడా కొడుకు.
ఇంతలా అడుగుతున్నావు, “ఇంతకీ నీకేమర్థమయింది నాన్నా?” అనడిగాడా అబ్బాయి,
.
“మన టెంట్ ఎవడో దొబ్బుకెళ్ళాడ్రా నిద్రమోహమోడా”-
అని తిట్టాడాయన ఐ.ఐ.టి లో సీట్ తెచ్చుకున్న కొడుకుని.
అందుకే చెప్పేది….
లోకజ్ఞానం కూడా నేర్పండి అని…
పాత కథే అయినా మళ్లీ ఒకసారి జ్ణాపకం చేసుకోవాల్సి కథనం

– బీఎల్‌ఎన్‌ శర్మ