నీ పేరు సోమరిపోతు.. ఇంటి పేరు ఇండియా..

మంది ఎక్కువైతే మఠానికి చేటు.. దాని పేరే జనాభా కాటు.. అభివృద్ధిపై వేటు….! జగతి జనాభా ఎనిమిది వందల కోట్లు.. ఆ మొత్తంలో మన వాటా నూట నలభై.. ప్రతి పల్లె..పట్టణం.. జనారణ్యం.. ప్రగతి కీకారణ్యం..! జనాభా పెరుగుతూ ఉంటే అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని పేరు గొప్ప ఊరు దిబ్బని.. ఇసకేస్తే రాలని జనం.. మసకేస్తే ఇంకెక్కడి పురోగ”మనం”..! మనల్ని మించి చైనాలో ప్రభం”జనం”.. ఇప్పుడక్కడ పెరుగుదల తిరోగమనం.. మనకిక్కడ పట్టేపట్టని నియంత్రణ… అందుకే…

Read More