Suryaa.co.in

Devotional

ఏడుకొండలపై వెంకటేశ్వరుడు ఎందుకున్నాడు?

ఏడుకొండలు మీద వెంకటేశ్వరుడెందుకున్నాడంటే దానికొక ఆధ్యాత్మిక రహస్యాన్ని చెబుతారు. శరీరంలో ఏడు చక్రాలున్నాయి. అవి మూలాధారం, స్వాధిష్టా నం, మణిపూరకం, అనాహతం, విశుద్ధం, అజ్ఞ, సహ స్రారం . అధోముఖమైన కుండినీ శక్తిని యోగాభ్యాసం తో సహస్రానికి పంపించడం పరమాత్మ సాక్షాత్కా రానికి మార్గం.
తిరుమల కొండలకు కొండలకు ఏడు పేర్లున్నాయి. అవి అంజనాద్రి, వృషభాద్రి, నీలాద్రి, శేషాద్రి, గరుడాద్రి, నారాయణాద్రి, వెంకటాద్రి.

1. అంజనాద్రి : త్రేతాయుగంలో అంజనాదేవి పుత్ర సంతానం కోసం మాతంగ మహర్షి సలహా మేర కు ఆకాశగంగ సమీపంలో పన్నెండు సంవత్సరాలు తపస్సు చేసింది. వాయుదేవుని వరప్రసాదంగా వాయు సమాన బలవంతుడైన హనుమంతుని కుమారునిగా పొందింది. అంజనాదేవి. తపమాచరిం చిన పర్వతం కావడం వల్ల ఈ కొండకు అంజనాద్రి అనే పేరు వచ్చింది.
2. వృషభాద్రి : కృతయుగంలో వృషభాసురుడనే రాక్షసుడు మహావిష్ణువు భక్తుడు, అయితే శ్రీహరితో యుద్ధాన్ని కోరుకున్నాడు. విష్ణువు వృషహాసురినితో యుద్ధం చేసాడు. ఎంతటీ వృషభుడు చనిపోక పోయే సరికి చివరకు సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రయోగించాడు. సుదర్శునుని మహిమ తెలిసిన వృషభాసురుడు ఇక్కడ వెలసిన కొండకు తన పేరు వచ్చేలా వరాన్ని కోరాడు. మహావిష్ణువు వృషభుడు కోరిన వరాన్ని యిచ్చి వధించాడు. అందువల్ల ఆ కొండకు వృషభాద్రి అనే పేరు వచ్చింది.
3. నీలాద్రి: నీలాద్రి మీద క్రూరజంతువుల సంచా రం విపరీతంగా ఉండేది. దానివల్ల తనకు చాలాఇబ్బం దికరంగా ఉందని నీలాదేవి శ్రీనివాసున్ని వేడుకుం టుంది. అప్పుడు స్వామి నీలాద్రి మీద క్రూరజంతువు లను వేటాడి అలసి నిద్రిస్తాడు. అలా నిద్రిస్తున్న శ్రీనివాసుని సుందర రూపాన్ని నీలాదేవి చూస్తుం డగా, నుదుటిపై కొంతభాగం వెంట్రుకలు లేకపోవ డాన్ని గమ నిస్తుంది. అంతటి మనోహర రూపానికి అది పెద్దా లోపంగా ఆమె భావిస్తుంది. తన కురులలో కొంతభాగం తీసి శ్రీవారి తల కు అతికిస్తుంది. వెంటనే శీనివాసునికి నిద్రాభంగం అయి మెలకువ వస్తుంది. ఎదురుగా ఉండే నీలాదేవి నొసటిపై రక్తం కారుతూ ఉంటుంది. ఆమె భక్తికి సంతోషపడిన స్వామి తన కొండకు వచ్చిన భక్తులు తమ నీలాలను సమర్పి స్తారని అవి నీలాదేవికి చేరుతయనే వరమిచ్చాడు. ఆ కారణం వల్లే కొండకు నీలాద్రి అనే పేరు వచ్చింది.
4. శేషాద్రి  : మహావిష్ణువు ఆదేశానుసారం భూలోకంలో స్వామి విహారం కోసం శేషుడు ఈ పర్వత రూపాన్ని ధరించడం వల్ల దీనికి శేషాచలం అనే పేరువచ్చింది. శ్రీహరి వాయువుకు, శేషునికి పందెం పెడతాడు. శేషుడు వెంకటాద్రిని చుట్టుకుంటా డు. వాయువు మహావేగంతో వీస్తాడు. శేషుడు స్వర్ణ ముఖి తీరం వరకూ వెళతాడు. మహావిష్ణువు ఆజ్ఞతో వెంకటాద్రి విడివడుతుంది. శేషుడు అక్కడే తపస్సు చేయడం వల్ల శేషాద్రి అనే పేరు వచ్చింది.
5. గరుడాద్రి : శ్వేత వరాహకల్పంలో వరాహ స్వామి ఆజ్ఞ ప్రకారం గరుత్మంతుడు శ్రీవైకుంఠంనుం చి ఈ పర్వతాన్ని తీసుకుని రావడం వల్ల ఈ కొండకు గరుడాద్రి అనే పేరువచ్చింది.
6. నారాయణాద్రి : సాక్షాత్ శ్రీమన్నారా యణుడు నివసించడంవల్ల నారాయణాద్రి అనే పేరు వచ్చింది. శ్రీమన్నా రాయణుడు మొట్టమొదట ఈ గిరి మీద పాదాలు మోపడం వల్ల దీనికి ఈ పేరు వచ్చిం ది. అలాగే నారాయణుడనే బ్రాహ్మణుని ప్రార్థన మ న్నించి శ్రీనివాసుడు వాసం చేయడం వల్ల కూడా నారాయణాద్రి అనే పేరు వచ్చింది.
7. వెంకటాద్రి : ” పూర్వం శ్రీకాళహస్తిలో పురం దరుడు అనే శుద్ధ శ్రోత్రియ బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. పుత్రసంతానం లేక బాధపడి అనేక వ్రతాలు చేసాడు. చివరకు ముసలితనంలో మాధవుడనే పుత్రుణ్ణి క న్నాడు. మాధవుడు వేదవేదాంగాది సకల విద్యలను నేర్చుకుని మహాపండితుడయ్యాడు. యుక్తవయస్సు వచ్చింది. చంద్రలేఖ అనే కన్యను పెళ్ళి చేసు కున్నా డు. ఏ లగ్నంలో పెళ్ళి చేసుకున్నాడో కానీ కామాం ధుడై భార్యను వదిలి, బ్రాహ్మణ విధులను విడిచి స్త్రీల పొందు పొందేవాడు. అంతేకాకుండా కుంతల అనే వేశ్యను మోహించి దిగజారిపోయి జంధ్యాన్ని తెంచేసి, మద్యమాంసాలను స్వీక రిస్తూ ఆమెతో సుఖించే వాడు. కొంతకాలానికి ఆమె మరణిస్తుంది. ఆమె వియోగంతో అతను పిచ్చివాడిలాగా దేశదిమ్మరి అయిపోతాడు. ఒకరోజు వెంకటాద్రి యాత్ర వెళ్ళే భక్తుల్ని చూశాడు. వాళ్ళతో కలిసి వేంకటాచలానికి బయలుదేరాడు.

మొదట చక్రతీర్థంలో స్నానం చేశాడు. దాంతో అతని కల్మషాలన్నీ పోతాయి. పితృదేవతలకు మట్టి పిండ ప్రదానం చేశాడు. వాళ్ళు ముక్రి పొందారు. వేంకటాచల మహత్యం వల్ల అతని పాపాలన్నీ దహించుకుని పోయా యి. ఆ విశేషాన్ని చూడడా నికి దేవతలంతా వచ్చి వెంకటాద్రి మహాత్యాన్ని కొనియాడారు. అప్పు డు బ్రహ్మదేవుడు మాధవుని చూసి “ఓ బ్రాహ్మణు డా! నువ్వు వెంకటాచలం మహిమ వల్ల పాపాలను పోగొట్టుకున్నావు. వెంటనే స్వామి పుష్కరిణిలో స్నా నం చేసి వరాహ స్వామిని దర్శించుకో. మరుజన్మలో పాండవ వంశంలో ఆకాశరాజుగా పుడతావు. లక్ష్మీదేవి నీ కూతురుగా పుడుతుంది. శ్రీనివాసుడు నీకు అల్లు డు అవుతాడు. అన్ని కోరికలు తీరి చివరికి వైకుంఠా న్ని చేరుకుంటావు. ఈ పర్వతం వేంకటాద్రి అనే పేరు తొ వర్థిల్లుతుంది” అని చెప్పు అదృశ్యమవుతాడు. సర్వపాపాలను దహించేది కాబట్టి వేంకటాద్రి అని అర్థం.

MRN Sarma

LEAVE A RESPONSE