ఎంత ఎదిగి పోయారో తెలుగు వాళ్ళు…

అసలు డ్రగ్స్ ను ఇలా దాచి స్మగ్లింగ్ చెయ్యాలనే ఆలోచనే కొత్తగా ఉంది.ఎవరైనా మనకు ఇలాంటివి ఇచ్చి ఫలానా చోట ఇవ్వండి అంటే కొంచం ఆలోచించి తీసుకోండి.ఎవరినీ నమ్మలేని కాలంలో ఉన్నాం.