కల్పాలు ఎన్ని?

కల్పాలు పద్దెనిమిది ఉన్నాయని భవిష్య పురాణం చెబుతోంది. ఈ కల్పాలు కాల విభజనలో సుదీర్ఘమైన కాలావధులు. ఒక్కో కల్పంలో నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి. అవన్నీ సమానమైన కాలావధి లో ఉంటాయి. ప్రస్తుతం నడుస్తున్నది శ్వేత వరాహ కల్పం లోని వైవస్వత మన్వంతరం. అందుకే సంకల్పం చెప్పుకునే టప్పుడు తిధి చెబుతూ శ్వేత వరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే అంటూ చెప్పుకుంటాం. ఇక ఈ కల్పాల పేర్లు విషయానికి వస్తే అవి
కూర్మ కల్పం
మత్స్య కల్పం
శ్వేతవరాహ కల్పం
నృసింహ కల్పం
వామన కల్పం
స్కంద కల్పం
రామ కల్పం
భాగవత కల్పం
మార్కండేయ కల్పం
భవిష్య కల్పం
లింగ కల్పం
బ్రహ్మాండ కల్పం
అగ్ని కల్పం
వాయు కల్పం
పద్మ కల్పం
శివ కల్పం
విష్ణు కల్పం
బ్రహ్మి కల్పం
ప్రస్తుతం నడుస్తున్నది శ్వేతవరాహ కల్పం. అంటే భవిష్య పురాణం ప్రకారం వరుసలో మూడో కల్పం దీని తరువాత 15 కల్పాలు ఉన్నాయి అందులోని ప్రతి దానిలో మన్వంతరాలు ఉన్నాయి. ప్రతి మన్వంతరం లోనూ నాలుగు యుగాలు ఉంటాయి. ఈ చక్రం అంతా పూర్తయిన తర్వాతనే సంపూర్తి లయం. ఈలోగా ప్రతి కలియుగాంతంలో జల ప్రళయం వచ్చి లో దుష్ట ప్రకృతి కి చెందిన వారినందరిని అంతం చేస్తుంది. మిగిలిన కొద్ది మంది మంచివాళ్ళతో మరో మన్వంతరంలోని సత్య యుగం ఆరంభం అవుతుంది.

Leave a Reply