మనుమడితో సీఎం రేవంత్ రంగులాట

పరిపాలన…
రాజకీయం…
విజ్ఞప్తులు…
పరిష్కారాలు…
సమావేశాలు…
తీరిక లేని షెడ్యూల్…
అన్నింటికీ కొంచెం విరామం
హోళీ నాడు…
మనుమడితో ఆటవిడుపు.

Leave a Reply