అక్షరమే ఆయుధం

70

అక్షరమే ఆయుధం
అక్షరమే అభివృద్ది
అక్షరమే పోరాటం
అక్షరమే సర్వస్వం

అక్షరమే రాకుంటే
అక్షర జ్ఙానమే లేకుంటే
జరగబోయే నష్టాన్ని
అక్షరాల్లో చెప్పలేం

ఆస్తులు కోల్పోయారు
హక్కులు కోల్పోయారు
బానిసలుగ బతికారు
అప్పుల పాలయ్యారు

అక్షర జ్ఙానం ఉంటే
ఆస్తులతో పనిలేదు
అధికారం నీసొత్తు
పోరాటం నీ హక్కు

అక్షరం ఒక వెలుగు
అక్షరం ఒక జిలుగు
అక్షరం ఒక మలుపు
అక్షరం ఒక గెలుపు

అక్షరమంటే చదవడం,
అక్షరమంటే వ్రాయడం,
అక్షరమంటే వినడం
అక్షరమంటే మాట్లాడటం

అక్షరమంటే సృష్టించడం
అక్షరమంటే గుర్తించడం
అక్షరమంటే లెక్కించడం
అక్షరమంటే విజ్ఙానం

అందుకే
అక్షరం విలువ తెలుసుకో
అక్షర జ్ఞానం పెంచుకో
అక్షరాలు నేర్వడమే కాదు
నేర్పించడమూ నేర్చుకో

అప్పుడే నిరక్షరాస్యతను
సమూలంగా నిర్మూలించగలం
అంతర్జాతీయ అక్షరాస్యత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో…

సాంబ