కేదార్నాథ్ ఆలయం జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం

ఉత్తరాఖండ్: ఈరోజు కేదార్నాథ్ జ్యోతిర్లింగ పరిదిలోని ప్రస్తుత పరిస్థితి.
కేదార్నాథ్ ఆలయం జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రం. ఈ ఆలయం ఆరునెలలు ఇలా మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది అలా మంచితో కప్పబడిన ఆరు నెలలు ఆలయాన్ని మూసే ఉంచుతారు.
ఆలయాన్ని మూసే రోజు అఖండ జ్యోతిని వెలిగిస్తారు అలా ఆరు నెలలు ఆ జ్యోతి వెలుగుతూనే ఉంటుంది మళ్లీ ఆలయం తెరిచి అంతవరకు. అలా మంచుతో కప్పబడిన ఆలయంలోకి ఆక్సిజన్ ఎలా వెళుతుంది ఆ జ్యోతి ఎలా వెలుగుతుంది అంతా శివ లీల.