గుడిలో గంట

దేవుడికి హారతి ఇచ్చేటప్పుడు గంట ఎందుకు కొడతారు?
పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రాల్లోకి, గుళ్ళలోకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ దేవున్ని స్మరించుకుంటూ గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ గంట కొడతాం. అలాగే పూజారి గుళ్ళో దేవుడికి హారతి ఇచ్చేటప్పుడు గంట కొడతాడు.
హారతి తరువాత ఓ గంట కొడతాడు.

మరి గంటలు ఎందుకు కొడతారు ? ఆ గంటలు ఎటువంటి ఫలితాన్ని, పరమార్థాన్ని తెలుపుతాయో చూద్దాం.
గంటను మ్రోగించినపుడు ‘ఓం’ అనే ప్రణవనాదం వెలువడుతుంది. ఆ గంటానాదం మనోచింతలన్నింటినీ పారద్రోలి, మనసును దైవం వైపుకు మరల్చుతుంది. గంట అంటే… మండపంలోని గంట దేవుడిని దర్శిస్తున్న వ్యక్తి చెవిలో ఓం కార ధ్వనిని నింపడానికి ఉపయోగించే గంట. ఆ గంటను అలాంటి గంటను దేవుడికి ఎదురుగా మండపంలో ఉన్న గంటను హారతి ఇచ్చేటప్పుడు మోగించకూడదు. ఎందుకట అంటే… ఆ ఓంకార నాదానికి సమానమైన అనుకరణ ధ్వనిని లోలో పల వింటూ మాత్రమే దైవాన్ని దర్శించాలి. అనుకరణ ధ్వని అంటే.. గంటకొట్టాక కొంతసేపటి వరకూ వచ్చే చిన్నపాటి ఊ అని విని పించే శబ్ధం అన్నమాట.

హారతి గంట ఎందుకంటే…. దేవతలనందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నామనీ చెప్పడానికి, గంట కొడుతున్న సమయంలో ఆ దైవాంశ ఆ విగ్రహంలోనికి చేరాలని ప్రార్థిస్తున్నామనీ, ఆ దైవాంశ విగ్రహంలోకి చేరినపుపడు ఉన్న రూపాన్ని హారతి వెలుగులో ఆలయంలో చూపడం జరుగుతోందని తెలుపుతుంది ఈ హారతిగంట.
అందువల్ల హారతి ఇచ్చే సమయంలో దేవుడిని ప్రత్యక్ష దైవాంశ చేరిన రూపంగా దర్శించాలని చెబుతున్నారు.

సేకరణ J RAO

Leave a Reply