మీది ఏ కులం?

విలేఖరి : సార్ మీది ఏ కులం?
నేను : ఏ వయస్సులో…

విలేఖరి : అంటే వయస్సు బట్టి కులం వుంటుందా?
నేను : వుంటుంది!
బాల్యంలో బాలకులం
యవ్వనంలో యువకులం
వృద్ధాప్యంలో పండుటాకులం
రాలిపోయే ఎండుటాకులం

విలేఖరి : అది కాదు మామూలుగా మీది ఏ కులం?
నేను : ఎవరూ లేకుంటే ఏకాకులం
ప్రేమలో వున్నప్పుడు ప్రేమికులం
పెళ్లి అయ్యాక సంసారికులం
కానప్పుడు బ్రహ్మచారికులం

విలేఖరి : అది కాదండీ కమ్మ కాపు ఆలా మీది ఏ కులం
నేను : ధనముంటే దనికులం
లేకుంటే బీదకులం దేవుణ్ణి నమ్మితే ఆస్తికులం
నమ్మకుంటే నాస్తికులం

విలేఖరి : మీకు ఆసలు కులం లేదా?
నేను : ఎందుకు లేదు
ప్రయాణిస్తే ప్రయాణికులం
యాత్రలు చేస్తే యాత్రికులం
మాయలు చేస్తే మాంత్రికులం
ఉపన్యసిస్తే ఉపన్యాసకులం
హాస్యం పండిస్తే విధూషకులం
పాడితే గాయకులం
సభలో ఉంటే సభికులం
సినిమా హాల్లొ ప్రేక్షకులం
టీవీల ముందు వీక్షకులం

విలేఖరి : మీరు ఎక్కడ చదివారు?
నేను : చదివింది గురుకులం
అభ్యసిస్తే అభ్యాసకులం
బోధిస్తే బోధకులం
వృత్తిరీత్యా
అధ్యాపకులం
పత్రికల పాఠకులం
నేర్పించే శిక్షకులం

విలేఖరి : అసలు మీరు ఎవరండీ ఇలా చంపుతున్నారు?
నేను : నాగరికత నేర్పిన నాగరికులం
నాయకులని నమ్మే అమాయకులం
మూఢత్వం పోని మూర్ఖులం

విలేఖరి : అసలు మీ వయస్సు ఎంతండి బాబు?
నేను : కొందరికి పూర్వీకులం
మరికొందరికి సమకాలికులం
ప్రస్తుత వర్తమానికులం

విలేఖరి : అసలు మీది ఏ దేశం?
నేను : భరత జాతి వంశీకులం
భావి భారత రథసారథికులం…

విలేఖరి : మీకు దణ్ణం రా బాబు ఇంకెప్పుడు ఎవరిని మీది ఏ కులం అని మాత్రం అడగను…

Leave a Reply